Algemene voorwaarden van:

De Besloten Vennootschap STREAM MY EVENT gevestigd en kantoorhoudende te 1031 HM Amsterdam, aan het adres Keienbergweg 17, hierna verder te noemen: ā€œSMEā€.

Artikel 1 - Definities

In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ā€œAlgemene voorwaardenā€: de onderhavige algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en SME. ā€œBuma en Stemra rechtenā€: de vergoeding welke gebruikers van de niet-rechtenvrije muziek aan Buma en Stemra verschuldigd zijn om muziek- of videowerken te openbaren en/of te reproduceren.

ā€œDienstverleningā€ : de diensten die SME ten behoeve van de opdrachtgever verricht, zoals omschreven in de overeenkomst.

ā€œEditingā€ : het aanpassen, bewerken of het invoegen van beeldmateriaal.

ā€œOpdrachtgeverā€: natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie SME een overeenkomst is aangegaan, waarop de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing zijn.

ā€œSMEā€ : opdrachtnemer Stream My Event, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 62321935.

ā€œStreamā€ : het verspreiden van audiovisuele gegevens over internet, radio en televisie

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen SME en een opdrachtgever waarop SME deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SME voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van de onderhavige Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan SME, ongeacht de aard, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de Opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. Slechts bij schriftelijke verklaring door SME kan er van de inhoud van deze algemene voorwaarden worden afgeweken.
 4. Indien een of meerdere van deze bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SME en opdrachtgever zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen worden.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 - Offertes en overeenkomst

 1. Al de door SME aangeboden aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 2. De door SME gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
 3. SME kan een eerste aanbetaling van de opdrachtgever verlangen, alvorens zij aan de uitvoering van de opdracht begint. De hoogte van de eerste aanbetaling is 50% van het totale offertebedrag, tenzij anders is vermeld in de offerte. Voor opdrachten waarvan de opdrachtbevestiging vijf kalenderdagen voor de eerste productiedag plaatsvindt kan SME een aanbetaling van 100% eisen alvorens zij uitvoering aan de opdracht geeft. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Prijswijzigingen en foutief vermelde prijzen voorbehouden.
 4. SME stelt zijn offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, editing, materiaalgebruik en andere projectgerelateerde zaken. SME bepaalt deze uren in alle redelijkheid. Additionele wensen van opdrachtgever gedurende de productie die niet in de offerte zijn opgenomen, worden deze kosten bovenop het in de offerte afgesproken factuurbedrag in rekening gebracht. Dit is echter anders indien meerwerk middels de offerte is uitgesloten.
 5. Alle gemaakte prijsafspraken of vastgestelde prijzen zijn altijd exclusief Buma en Stemra rechten en Opdrachtgever dient deze voor eigen rekening te voldoen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
 6. De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 4 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. SME zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit is vereist, heeft SME het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan SME aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SME worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan SME zijn verstrekt, heeft SME het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. SME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, welke ontstaat doordat SME voor opdrachtgever andere materialen of werkwijzen moet gebruiken dan door SME geadviseerd.
 5. SME is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van het feit dat SME is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan SME de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 7. SME is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media of de gevolgen die uit het gebruik van die media ontstaan.

Artikel 5 - Correcties en wijzigingen

Na oplevering van het project heeft de opdrachtgever recht op Ć©Ć©n correctieronde om wijzigingen door te voeren in aangeleverd videomateriaal. Deze correcties vallen binnen de begroting. Na deze correctieronde zal SME correcties uitvoeren voor een meerprijs. SME zal de opdrachtgever hiervan voorafgaand aan deze correctieronde op de hoogte stellen.

Artikel 6 - Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever SME derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beĆÆnvloed. SME zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiƫle en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal SME de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste opdrachtsom is overeengekomen zal SME daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van de opdrachtsom tot gevolg heeft. De noodzakelijk gemaakte kosten zullen op nacalculatie aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 - Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt SME zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren SME volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door SME ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Inbreuk op de auteursrechten is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 31 en 32 van de Auteurswet. Concepten, ideeƫn en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van SME. In het geval van inbreuk of misbruik van dit auteursrecht stelt SME de organisatie of persoon in kwestie aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid heeft juridische consequenties. Op alle SME producties rust het auteursrecht. Een SME productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, te weten SME. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met SME.
 3. SME behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Door SME gecomponeerde en/of geproduceerde muziek blijft onverminderd eigendom van SME.
 5. Het staat SME vrij om het door haar gemonteerde en/of geproduceerde audiovisuele materiaal op te slaan en te gebruiken voor eigen - en reclame doeleinden, zonder dat zij daarover vergoeding aan gebruiker verschuldigd is, tenzij daarvan schriftelijk wordt afgeweken. Daarbij geldt dat het ruwe beeldmateriaal door SME een periode van 6 maanden wordt opgeslagen, en het eindproduct 1 jaar wordt opgeslagen.

Artikel 10 - Muziek en muziekrechten

 1. Voor de videoproducties en streams welke SME in opdracht van opdrachtgever produceert, kan muziek worden gebruikt. Daarvoor kan gebruikt worden gemaakt van rechtenvrije of niet-rechtenvrije muziek. Voor niet-rechtenvrije muziek welke in de een videoproductie wordt gebruikt moeten vergoedingen worden afgedragen aan Buma en Stemra.
 2. Indien opdrachtgever ervoor kiest om deze muziekrechten via SME te krijgen kunnen deze kosten, mits op voorhand bekend, bij offerte in rekening worden gebracht. Indien deze kosten onbekend zijn, zullen deze kosten bij de eindfactuur of op een later moment separaat worden gefactureerd.
 3. Indien opdrachtgever verzoekt om bepaalde muziekfragmenten te betrekken in de videoproductie of stream, dan dient hij ervoor zorg te dragen dat de muziekrechten voor deze muziek volledig zijn afgedragen. Opdrachtgever verzekert SME dat de vergoedingen voor de muziekrechten voor de door SME te gebruikte muziek, volledig zijn afgedragen. SME is niet aansprakelijk voor aanspraken welke volgen uit het niet volledig of gedeeltelijk afdragen van vergoedingen voor muziekrechten door opdrachtgever.
 4. Zowel de diverse streamingservices als de instanties Buma en Stemra hebben de mogelijkheid om zonder vooraankondiging streams stop te zetten en/of offline te halen bij verdenking van inbreuk op muziekrechten. SME kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor stopgezette of offline gezette streams of enige schade die hieruit voorkomt, direct of indirect.

Artikel 11 - Annulering

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 2 volledige kalendermaanden in acht te nemen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 1. Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en houdt een onherroepelijk aanbod in de navolgende bedragen te betalen.
 2. Voor een Annulering van een Overeenkomst geldt dat de Opdrachtgever bij Annulering van de Overeenkomst:

a. Meer dan 14 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de opdracht, aan SME een bedrag van 50% van de opdrachtsom verschuldigd is;

b. Tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de opdracht, aan SME een bedrag van 75% van de opdrachtsom verschuldigd is;

c. Minder dan 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen begindatum van de opdracht, aan SME een bedrag van 100% van de opdrachtsom verschuldigd is. Onverminderd de overige rechten van SME, waaronder het recht van SME op volledige schadevergoeding.

 1. Bedragen die SME ten tijde van de Annulering in het kader van de betreffende Overeenkomst reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen altijd door de Opdrachtgever volledig aan SME te worden vergoed, tenzij SME onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen met die derden aan te gaan.
 2. SME brengt alle werkzaamheden die ten tijde van de Annulering in het kader van de betreffende Overeenkomst reeds verricht zijn in rekening aan de Opdrachtgever. SME houdt van een overzicht bij van deze werkzaamheden welke op aanvraag aan Opdrachtgever kan worden overlegd

Artikel 12 - Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van SME op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan SME ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien SME de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is SME bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, Ć©Ć©n en ander onverminderd het recht van SME schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 - Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na oplevering, aangetekend te worden gemeld aan SME zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.
 2. Reclamatie schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.
 3. Indien een klacht gegrond is, zal SME de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SME slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

Artikel 14 - Opdrachtsom

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste opdrachtsom overeenkomen. De vaste opdrachtsom is exclusief BTW.
 2. Indien geen vaste opdrachtsom wordt overeengekomen, zal de opdrachtsom worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. De opdrachtsom wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SME, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 2 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien SME met de opdrachtgever een vaste opdrachtsom of uurtarief overeenkomt, is SME niettemin gerechtigd tot verhoging van deze opdrachtsom of tarief. SME mag prijsstijgingen doorberekenen, indien SME kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

Artikel 15 - Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op een door SME aan te geven wijze.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum, is de opdrachtgever direct in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van SME en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens SME onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs in het geval de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 16 - Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, waarbij het navolgende geldt: - voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt cliƫnt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag - na het intreden van het verzuim - niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door cliƫnt wordt voldaan. - voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt cliƫnt aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.
 2. Indien SME aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Indien SME aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van SME, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SME beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SME of haar ondergeschikten.
 5. SME is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 6. SME is niet aansprakelijk voor: - van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben. - verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien. - fouten, gebreken van leveranciers aan SME. - fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst. Gegevens indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de voormontage of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest. - voor indirecte schade zoals gederfde winst en gevolgschade.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenaf komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van SME en storingen in hard- en software worden daaronder begrepen.
 2. SME heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat SME haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van SME opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door SME niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien SME bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 19 - Geschillenbeslechting

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SME partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de woonplaats van SME is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft SME het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20 ā€“ Slotbepaling

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst